1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với nguồn vốn khác, chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức quản lý dự án nào sau đây?

 • A

  Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực

 • B

  Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

 • C

  Đáp án a và b là đúng

 • D

  Đáp án a và b là sai