1

Kết cấu công trình bến được chọn phải thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu nào sau đây?

 • A

  Chi phí cho các vật liệu xây dựng chủ yếu (sắt thép, xi măng, gỗ) ở mức thấp nhất;

 • B

  Có tuổi thọ công trình phù hợp với thời hạn sử dụng bến quy định trong yêu cầu thiết kế;

 • C

   Khai thác thuận tiện, để duy tu sửa chữa.

 • D

   Tất cả các nội dung ở trên