1

Việc đo độ lún công trình cần tiến hành thường xuyên cho đến tốc độ lún công trình:

 • A

  1-2 mm/năm

   

 • B

  2-3 mm/năm

   

 • C

  1-3 mm/năm

   

 • D

  3-5 mm/năm