1

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào?

 • A

  Theo quy định của Hiệp định vay vốn Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay

 • B

  Theo pháp luật về xây dựng

 • C

  Theo quy định của Hiệp định vay vốn Việt Nam ký kết với tổ chức cho

  vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan

 • D

  Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho

  vay và các quy định của pháp luật về xây dựng