1

Áp lực nước lớn nhất tại dụng cụ vệ sinh của hệ thống cấp nước trong nhà lớn nhất khi nào?

 • A

   Khi tất cả các dụng cụ vệ sinh đều sử dụng.

 • B

   Khi áp lực nước điểm đầu mạng lưới lớn nhất.

 • C

   Khi tất cả các dụng cụ vệ sinh không sử dụng.

 • D

   Khi áp lực nước điểm đầu mạng lớn nhất và tất cả các dụng cụ vệ sinh không sử dụng nước.