1

Mật độ điểm nghiên cứu (số điểm quan sát và công trình thăm dò trên 1 km2) khi đo vẽ thành lập bản đồ địa chất công trình (ĐCCT) phụ thuộc những yếu tố nào trong các phương án dưới đây:

 • A

  Tỷ lệ đo vẽ ĐCCT, mức độ xuất lộ, nguồn tài liệu lưu trữ thu thập

  được

   

 • B

  Tỷ lệ đo vẽ (ĐCCT) và tầm quan trọng của công trình

   

 • C

  Mức độ phức tạp về điều kiện ĐCCT, nguồn tài liệu lưu trữ thu thập

  được và mức độ xuất lộ

   

 • D

  Tỷ lệ đo vẽ ĐCCT, mức độ phức tạp về điều kiện ĐCCT và chất lượng lộ của điểm quan sát