1

Thiết kế và thi công xây dựng công trình thủy lợi trên các sông

suối có giao thông thủy phải đảm bảo?

 • A

   

  Ổn định dòng chảy để các phương tiện giao thông thủy có thể qua lại được

   

 • B

  Vận tốc phù hợp để các phương tiện giao thông thủy có thể qua lại

  được

   

 • C

  Các điều kiện để các phương tiện giao thông thủy có thể qua lại

  được

   

 • D

  Bảo đảm ổn định lòng dẫn để các phương tiện giao thông thủy có thể qua lại được