1

Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn của A với IRRB>IRRA và IRRA<MARR thì phương án được chọn là:

 • A

   

  A

   

 • B

  B

   

 • C

  Cả A và B đều bịloại

   

 • D

  Chưa xácđịnh