1

Sơ bộ tổng mức đầu tư, bao gồm nội dung nào sau đây?

 • A

   Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

 • B

  Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án;

 • C

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.

 • D

  Các đáp án trên đều đúng