1

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải tuân thủ theo các quy định nào?

 • A

  Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty

 • B

  Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác liên quan

 • C

  Bao gồm a và b

 • D

  Chỉ tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng