1

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định như thế nào là đúng sau đây?

 • A

  Phù hợp với loại công việc tư vấn trên cơ sở số lượng chuyên gia, trình độ chuyên gia tư vấn, thời gian làm việc của chuyên gia, mức tiền lương của chuyên gia của quốc gia và khu vực dự kiến thuê và các chi phí cần thiết khác để hoàn thành công việc tư vấn

 • B

  Phù hợp với bằng cấp chuyên môn của chuyên gia tư vấn và thời gian làm việc của chuyên gia

 • C

  Được tính trên cơ sở định mức chi phí tư vấn theo quy định chung

 • D

  Được tính chung đối với chi phí chuyên gia mang tính đặc thù