1

Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?

 • A

  Không được tự thực hiện thiết kế xây dựng mặc dù có đủ điều kiện năng

  lực hoạt động theo quy định

   

 • B

  Không được yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thầu thiết kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu từ chối thực hiện công việc này

 • C

  Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy

  định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan

   

 • D

  Không được giám sát thực hiện hợp đồng thiết kế đã ký kết với nhà thầu