1

Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao động trên công
trường?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 • C

  Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

 • D

  Cả a, b và c