1

Đường kính nhỏ nhất của đường ống thoát nước mưa tiểu khu là:

 • A

  150mm.

 • B

   200mm.

 • C

  300mm.

 • D

  400mm.