1

Khi thiết kế thí nghiệm nén tĩnh cọc để kiểm tra, tải trọng thí nghiệm lớn nhất để thí nghiệm có thể lấy theo các trường hợp sau:

 • A

  Từ 100 % đến 150 % tải trọng thiết kế của cọc

   

 • B

  Từ 150 đến 250 % tải trọng thiết kế của cọc

   

 • C

  Từ 100 đến 200 % tải trọng thiết kế của cọc

   

 • D

  Từ 150 đến 200 % tải trọng thiết kế của cọc