1

Số lượng cọc thí nghiệm nén tĩnh phụ thuộc mức độ quan trọng của công trình, mức độ phức tạp của điều kiện đất nền, loại cọc và chất lượng thi công, thường được lấy bằng:

 • A

  0,5 % tổng số cọc của công trình nhưng không được ít hơn 2 cọc

   

 • B

  1 % tổng số cọc của công trình nhưng không được ít hơn 2 cọc

   

 • C

  2 % tổng số cọc của công trình nhưng không được ít hơn 2 cọc

   

 • D

  1,5 % tổng số cọc của công trình nhưng không được ít hơn 2 cọc