1

Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực do ai quy định?

 • A

  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

 • B

  Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực

 • C

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng

 • D

  Chủ đầu tư