1

Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng khi nào?

 • A

  Sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

 • B

  Khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án

 • C

   Đáp án a và b là đúng

 • D

   Đáp án a và b là sai