1

Khi thiết kế mặt đường cho đường phố và đường ít quan trọng ở đô thị thì dùng tải trọng trục nào để tính toán trong các phương án sau?

 • A

   Tải trọng trục 12.000 daN

 • B

  Tải trọng trục 10.000 daN

 • C

   Tải trọng trục 9.500 daN

 • D

  Tải trọng trục 8.000 daN