1

Việc nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong công trình được tiến hành khi:

 • A

  Lắp đặt xong hệ thống.

 • B

  Có kết quả thử áp lực.

 • C

  Có kết quả thử áp lực và kiểm tra bên ngoài.

 • D

  Có kết quả thử áp lực, kiểm tra bên ngoài và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống