1

Khi lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng cần đảm bảo có những nội dung nào sau đây?

 • A

  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng áp dụng

 • B

   Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng

 • C

  Tiến độ thực hiện

 • D

  Tất cả các nội dung trên