1

Công trình đê điều được phân thành các cấp nào?

 • A

   

  8 cấp

   

 • B

  7 cấp

 • C

  6 cấp

   

 • D

  5 cấp