1

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loại nào?

 • A

  Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian

 • B

  Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định

 • C

  Bao gồm các hình thức nêu tại a và b

 • D

  Không có hình thức nào nêu tại a và b