1

Chiều sâu nước trước bến được tính từ:

 • A

  Mực nước 0 Hải đồ đến cao độ đáy bến;

 • B

  Mực nước 0 Hải đồ đến cao độ đáy chạy tàu;

 • C

  Mực nước thấp thiết kế đến cao độ đáy bến;

 • D

  Mực nước thấp thiết kế đến cao độ đáy chạy tàu