1

Biển báo hiệu đường bộ theo QCVN41-2016 được phân thành mấy nhóm?

Các phương án sau phương án nào đúng?

 • A

   Có 3 nhóm biển báo hiệu đường bộ.

 • B

  Có 4 nhóm biển báo hiệu đường bộ.

 • C

   Có 5 nhóm biển báo hiệu đường bộ.

 • D

  Có 6 nhóm biển báo hiệu đường bộ