1

Tài liệu thí nghiêm xuyên tiêu chuẩn (SPT) cho phép giải quyết được những nhiệm vụ gì trong khảo sát địa chất công trình:

 • A

  Mô tả đất đá và phân chia địa tầng

   

 • B

  Đánh giá độ chặt của đất rời và khả năng hóa lỏng của nó, đánh giá trạng thái của đất loại sét

   

 • C

  Xác định được một số chỉ tiêu cơ lý của đất nền và thiết kế móng

  nông cũng như xác định sức chịu tải của móng cọc

 • D

  Cả ba phương án a, b, c.