1

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải có nội dung nào sau đây?

 • A

  Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng

 • B

  Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng, quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng

 • C

  Khái quát về vị trí phương án kỹ thuật công trình

 • D

  Các đáp án trên đều sai