1

Chiều sâu nước trước bến được tính từ:

  • A

    Mực nước 0 Hải đồ đến cao độ đáy chạy tàu

  • B

    Mực nước thấp thiết kế đến cao độ đáy bến

  • C

    Mực nước thấp thiết kế đến cao độ đáy chạy tàu