1

Công trình luồng hàng hải được phân thành

 • A

  4 cấp và một cấp đặc biệt

 • B

  3 cấp và một cấp đặc biệt

 • C

  4 cấp

 • D

  3 cấp