1

Chiều sâu chạy tầu trên luồng được tính từ

 • A

  Mực nước 0 hải đồ đến cao độ đáy nạo vét

 • B

  Mực nước 0 hải đồ đến cao độ đáy chạy tầu

 • C

  Mực nước chạy tầu đến cao độ đáy nạo vét

 • D

  Mực nước chạy tầu đến cao độ đáy chạy tầu