1

Cấu tạo chung của dầm thép tiết diện chữ I được cấu tạo theo tỉ lệ

sau:

I

0,1 ≤     yc ≤ 0, 9

I y

Hãy cho biết tỉ lệ này phản ánh quan hệ giữa các đại lượng nào?

 • A

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của hai bản cánh dầm và của cả tiết diện

 • B

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của cánh chịu nén và của cả tiết diện

 • C

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của hai bản cánh dầm và của bản bụng dầm

 • D

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của bản cánh chịu nén và

  của bản bụng dầm