1

Chỉ số giá xây dựng làm cơ sở xác định nội dung nào sau đây?

 • A

  Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng,

 • B

  Điều chỉnh dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng,

 • C

  Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 • D

  Tất cả các nội dung ở trên