1

Để tính độ võng và độ vồng của dầm bê tông chịu uốn, độ cứng của dầm được xem xét như thế nào?

 • A

   Độ cứng của của tiết diện nguyên: Eclg

 • B

  Độ cứng của tiết diện tính đổi: Ecltd

 • C

  Độ cứng của tiết diện nguyên không đàn hồi: 0,85Eclg

 • D

  Độ cứng của mặt cắt có hiệu: Ecle (trong đó le ≤ Ig)