1

Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt được lấy theo:

 • A

  Tiêu chuẩn dùng nước.

 • B

  Tiêu chuẩn thoát nước riêng.

 • C

  Thực tế sử dụng.

 • D

  Đương lượng của thiết bị vệ sinh.