1

Khi tiến hành thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), người ta đóng 3 hiệp, mỗi hiệp sâu 15 cm. giá trị xuyên tiêu chuẩn được xác định như thế nào:

 • A

  Bằng tổng số búa của cả 3 hiệp xuyên

   

 • B

  Bằng tổng số búa của hai hiệp đầu tiên

   

 • C

  Bằng tổng số búa của hai hiệp sau cùng

   

 • D

  Bằng số búa của hiệp xuyên cuối cùng