1

Suất thu lời nội tại IRR là:

 • A

  Khả năng cho lãi của dựán

   

 • B

  Suất chiết khấu của dựán

   

 • C

  Chi phí sử dụng vốn của dựán

   

 • D

  Không câu nàođúng