1

Hãy cho biết chiều dài cốt thép chờ với đường kính là d và sử

dụng mối nối bằng dây thép buộc.

 • A

   

  Bằng 25d

   

 • B

  Bằng 30d

   

 • C

  Bằng 300mm

   

 • D

  Bằng (1,0 ÷ 1,7) chiều dài triển khai của cốt thép.