1

Để đảm bảo thoát nước khỏi mặt cầu, hệ thống ống thoát nước phải đáp ứng những yêu cầu gì?

 • A

  1m2 mặt cầu ít nhất có 4cm2 diện tích ống thoát.

   

 • B

  1m2 mặt cầu ít nhất có 4cm2 diện tích ống thoát và đường kính trong

  của ống thoát Dtr≥ 150mm

   

 • C

  1m2 mặt cầu ít nhất có 1cm2 diện tích ống thoát, đường kính trong

  của ống Dtr≥90mm và cự ly giữa các ống thoát ≤ 10m/ống.

   

 • D

  1m2 mặt cầu ít nhất có 1cm2 diện tích ống thoát, đường kính trong

  của ống Dtr≥100mm và cự ly giữa các ống thoát ≤ 15m/ống.