1

Lượng nước bổ sung cho bể bơi trong ngày đêm được tính:

 • A

  Bằng 5% dung tích bể bơi.

 • B

   Bằng 10% dung tích bể bơi.

 • C

  Bằng 15% dung tích bể bơi.

 • D

  Bằng 20% dung tích bể bơi.