1

Mật độ các điểm của lưới khống chế mặt bằng thi công đối với

các công trình xây dựng công nghiệp nên chọn như thế nào?

 • A

  1 điểm trên 1 đến 2 ha

   

 • B

  1 điểm trên 2 đến 3 ha

   

 • C

  1 điểm trên 3 đến 5 ha

   

 • D

  1 điểm trên 5 đến 10 ha