1

Lượng mất nước đơn vị hay còn gọi là tỷ lưu lượng hấp thu nước đơn vị được xác định như thế nào

 • A

  Là lưu lượng tiêu hao trong 1 phút trên 1 m chiều dài đoạn ép dưới áp lực 10 m cột nước

   

 • B

  Là lưu lượng nước tiêu hao trong 1 phút, trên 1 m chiều dài đoạn ép

  dưới áp lực 1 m cột nước

   

 • C

  Là lưu lượng nước tiêu hao trong 1 phút, trên chiều dài đoạn ép

  dưới áp lực 1 m cột nước

   

 • D

  Là lưu lượng tiêu hao trong 1 phút trên 1 m chiều dài đoạn ép dưới áp lực 100 m cột nước