1

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?

 • A

  Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật

   

 • B

  Quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng

   

 • C

  Bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng

   

 • D

  Đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu tại a, b và c