1

Mức nước thông thuyền dưới cầu được xác định như thế nào?

 • A

   

  Là mức nước trung bình trong năm.

   

 • B

  Là mức nước lũ tính với tần suất 15 năm xảy ra một lần.

   

 • C

  Là mức nước lũ tính với tần suất 10%

   

 • D

  Là mức nước lũ tính với tần suất 5%.