1

Khẩu độ thoát nước dùng trong thiết kế cầu là gì?

 • A

  Là chiều rộng mặt nước của sông tại mức nước cao nhất.

   

 • B

  Là tổng các chiều rộng mặt thoáng dưới cầu tính theo mức nước cao nhất.

   

 • C

  Là khoảng cách thông thủy giữa hai mố cầu tính theo mức nước cao nhất.

   

 • D

  Là chiều rộng mặt nước của sông tại mức nước lũ lịch sử.