1

Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?

 • A

   

   600 – 400 – 300 (m)

   

 • B

  500 – 300 – 250 (m)

   

 • C

  400 – 250 – 150 (m)

   

 • D

  300 – 200 – 150 (m)