1

Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì độ dốc dọc tối đa của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?

 • A

   

   18 – 25 – 30 (‰)

   

 • B

  12 – 25 – 30 (‰)

   

 • C

  12 – 18 – 25 (‰)

   

 • D

  12 – 15 – 18 (‰)