1

Sức kháng uốn danh định Mn của dầm bê tông ứng suất trước được viết như sau:

Hãy cho biết công thức này đúng hay sai? Tại sao?

 • A

  Sai, vì thiếu thành phần chịu lực của bê tông chịu nén.

 • B

  Đúng, vì là tổng các mô men so với trọng tâm của vùng bê tông chịu nén.

 • C

  Chỉ đúng với trường hợp dầm chữ nhật và dầm chữ T khi vùng chịu nén nằm trong bản cánh.

 • D

   Sai, thiếu thành phần mô men của khối ứng suất vùng bê tông chịu nén.