1

Hệ số dùng nước không điều hòa giờ là:

 • A

  Tỷ số giữa giờ dùng nước lớn nhất và giờ dùng nước nhỏ nhất trong ngày.

 • B

  Tỷ số giữa giờ dùng nước nhỏ nhất và giờ dùng nước lớn nhất trong ngày.

 • C

  Tỷ số giữa giờ dùng nước lớn nhất và giờ dùng nước trung bình trong ngày.

 • D

  Tỷ số giữa giờ dùng nước nhỏ nhất và giờ dùng nước trung bình trong ngày