1

Số bậc của lưới khống chế mặt bằng thi công tối đa là bao nhiêu

bậc?

 • A

  2

   

 • B

  3

   

 • C

  4

   

 • D

  5