1

Đối với đường sắt làm mới hoặc cải tạo, sai lệch cho phép về độ cao mặt ray so với tiêu chuẩn quy định là bao nhiêu đối với khổ đường 1000 mm và 1435 mm?

 • A

   

  4 mm đối với khổ đường 1000 mm và 3 mm đối với khổ đường 1435 mm

   

 • B

  3 mm đối với khổ đường 1000 mm và 4 mm đối với khổ đường 1435 mm

   

 • C

  4 mm đối với cả hai khổ đường 1000 mm và 1435 mm

 • D

  3 mm đối với cả hai khổ đường 1000 mm và 1435 mm